Fugle- og dyrelivet

Urskogen gir livsgrunnlag for mange arter. Gamle trær med død ved danner sprekker og hull som er tilholdssted
for insektlarver. Trærne blir spiskammer og reirplass for mange fuglearter. Gamle furuer tåler vekten av et ørnerede. Flaggspett og svartspett hakker ut reirhull som neste år kan brukes av sekundære hullrugere som ugler og ender.

Mange østlige arter har tilhold i taigaskogen og hvis du er heldig kan du få øye på konglebit, sidensvans, lappmeis, lappugle og lappfiskand. Den vakre rustbrune lavskrika kommer gjerne flyvende og slår seg ned når du raster. Sjeldne vadere som fjellmyrløper og lappspove hekker i myrområdene. Skogen er også tilholdssted for rovfugler som ørner, falker og fjellvåk.

Pasvikdalen er kjent for sin bestand av brunbjørn, men bjørnen er sky og du må ha en god porsjon flaks for å få øye på den. Elg er vanlig og mindre rovdyr som rødrev, røyskatt og mår har også tilhold i taigaskogen.