Om Øvre Pasvik nasjonalpark

Øvre Pasvik nasjonalpark ble opprettet i 1970, utvidet i 2003 og dekker et område på 119 km2. Parken ligger mot grensene til Finland og Russland, og har som formål «å ta vare på et stort, sammenhengende barskogområde som i det vesentlige er urørt i forhold til tekniske inngrep, ta vare på et skogøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen samt ta vare på landskapsformer, særpregede geologiske forekomster og kulturminner.» (Verneforskriften, lovdata.no)

Under istiden ble isen liggende stille over Øvre Pasvik på grunn av det flate landskapet. Isens mangel på bevegelse og gravende kraft er årsaken til at de alle fleste vannene i parken er svært grunne.

Det finnes andre verneområder i Pasvikdalen, som Pasvik naturreservat, Gjøkvassneset naturreservat, Store Sameti-Skjelvatnet naturreservat og Øvre Pasvik landskapsvernområdet, men disse er lite tilrettelagt for besøkende.  For alle verneområdene, er ivaretakelse av naturgrunnlaget viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse, og området skal kunne nyttes til reindrift og naturopplevelse.

www.norgesnasjonalparker.no